• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สพฐ.จัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดจัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของ สพฐ. และสถานศึกษา ในการดำเนินการรับนักเรียน มีผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร.
 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ