• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สพฐ.จัดการประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตาม “ศาสตร์พระราชา”
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตาม “ศาสตร์พระราชา” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 58 แห่ง โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมในสถานศึกษาสู่ห้องเรียน ซึ่งพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา คือการสืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การสร้างคนดี การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติ ที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิต(อุปนิสัย) ที่มั่นคงแข็งแรง มีอาชีพ-มีงานทำ รวมถึงการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการ โรงเรียนคุณธรรมและกำหนดกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความสื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เพื่อสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชาเข้าสู่ระบบของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและแนวทางในการดำเนินงาน โดยสอดแทรกความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนใช้เป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ สืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน มีความเพียร ขยันอดทน ใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง และดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งการนำศาสตร์พระราชามาส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนด้วยการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ผนึกกำลังขับเคลื่อนและเป็นแบบอย่างของการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มของการพัฒนาประเทศเป็น Thailand 4.0 สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานต่อไป เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ