• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
สพฐ.เปิดงาน สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม
  สพฐ.เปิดงาน สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม ..+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกับ สพม.14 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โชว์ความสามารถทางวิชาการและงานศิลป์ ของนักเรียนจาก 30 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,727 โรงเรียน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ..+++โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ ที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวของการปฏิรูปการศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 30 เขตพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคภาคใต้ ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดตรัง 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. จังหวัดนราธิวาส 6. จังหวัดปัตตานี 7. จังหวัดพังงา 8. จังหวัดพัทลุง 9. จังหวัดภูเก็ต 10. จังหวัดยะลา 11. จังหวัดระนอง12. จังหวัดสงขลา 13. จังหวัดสตูล และ 14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..++กิจกรรม ประกอบด้วยการแข่งขันความสามารถนักเรียน ด้านวิชาการ ทักษะ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี ทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ การศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 618 รายการ นิทรรศการการศึกษาตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับภาคใต้ ลำดับที่ 1 – 3 จะได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ที่กรุงเทพมหานครต่อไป โดย: ทีมงาน ปชส.ภาคใต้
 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Featured   posted by :   กลุ่มสารสนเทศ