• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  • สำหรับสมาชิก
116 กพ 61เชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการรับเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  เชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการรับเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 https://drive.google.com/open?id=1qJEreO9xz-fKYctZz4CJ_0ZjeKMD-_UD
215 กพ 61นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวนห้องเรียนละ 40 คนต่อห้องเรียน และไม่ขยายจำนวนห้องเรียน
  ศธ 04006/ว448
313 กพ 61แจ้งกรอบคำเสนอของบแลกเป้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(https://drive.google.com/drive/folders/1cFtRA9i1vm0gv-tOer4CYBDf-vqUPsXA?usp=sharing)
  ศธ 04006-ว565  ปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้าปี 61
  ตารางข้อกำหนดคำของบประมาณแลกเป้า  แบบคำของบแลกเป้า
412 กพ 61การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วน
  ศธ 04006/ว575  โรงเรียนกลุ่มพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติฯ
  โรงเรียนกลุ่มพื้นที่สูง  โรงเรียนกลุ่มพื้นที่เกาะ
  แบบสำรวจความต้องการ
57 กพ 61การจัดสรรงบประมาณปี 2561 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2560
  หนังสือแจ้ง สพท.  เรื่องเดิม
  แบบรายงาน
67 กพ 61การจัดสรรงบประมาณปี 2561 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2560
  หนังสือแจ้ง สพท.  บัญชี สพป.2/2560
  บัญชี สพม.2/2560  บัญชีเพิ่มเติม 1/2560
  แบบรายงาน
71 กพ 61นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
  ดาวโหลดไฟล์หนังสือ
824 มค 61แผ่นพับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  แผ่นพับ 1  แผ่นพับ 2
924 มค 61คู่มือระบบรายงานข้อมูล การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
  ดาวโหดลหนังสือ
1024 มค 61การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%)
  1. หนังสือแจ้งจัดสรร  2. บัญชีจัดสรรสรุป สพท.
  3. บัญชีจัดสรรรายโรง (ร.ร.ปกติและร.ร.หน่วยเบิก)   4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรยังไม่ครบ
  5. รายชื่อ ร.ร.เป็นศูนย์และติดลบ
1119 มค 61เชิญประชุมทางไกล (Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ศธ 04006/ว210 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561  กำหนดการวันที่ 23 มกราคม 2561
  กำหนดการวันที่ 24 มกราคม 2561
1212 มค 61การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
  หนังสือแจ้ง สพท.  เรื่องเดิม
  แนวปฏิบัติ
133 มค 61การสำรวจข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
  หนังสือที่ ศธ 04006/ว6842 ลว 29 มค 61 (สพป. และ สพม.)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  ๊Usenam Password สำหรับเขตพื้นที่
  คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล
1420 ธค 60ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  หนังสือแจ้ง สพท.  ขั้นตอนการบันทึกแผนผล การใช้จ่ายงบประมาณ
  เรื่องเดิม
1520 ธค 60การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  หนังสือแจ้งเขต สพท.  บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รวมเขต
  บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง  บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก
  รายชื่อโรงเรียนที่ไมได้รับจัดสรร
1620 ธค 60นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  Download ไฟล์หนังสือ
1720 ธค 60การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
  ศธ 04006/ว6624  คำอธิบายแจ้งข้อมูลออนไลน์
  แบบยืนยันข้อมูล
1819 ธค 60ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  หนังสือแจ้ง สพท.  ขั้นตอนการบันทึกแผล/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1919 ธค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สพม.)
  ศธ04006-ว6583 (สพม.)
2019 ธค 60การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สพป.)
  ศธ04006-ว6582 (สพป.)


< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | กลับหน้าหลัก