• เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • สำหรับสมาชิก
     21 กค 60  สพฐ.จัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
     21 กค 60  สพฐ.จัดการประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตาม “ศาสตร์พระราชา”
     21 กค 60  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ และโรงเรียนเครื่อข่าย ประจำปี 2560
     23 ธค 59  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 517/2559 การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
     23 ธค 59  สพฐ.เปิดงาน สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม
     23 ธค 59  สพฐ.ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านเพิ่มเติ่ม...


    Tue, 27 Oct 2015 07:38:40 +0000 แจ้งงบประมาณการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือนำ บัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Tue, 11 Aug 2015 08:14:20 +0000 จัดสรรโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ 1. หนังสือนำส่ง สพป. 2.หนังสือนำส่ง สพม. 3. บัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Fri, 10 Jul 2015 08:34:01 +0000 จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 1. หนังสือนำส่งสพป. 2. หนังสือนำส่ง สพม. 3. จัดสรร สพป. 4. จัดสรร สพม. อ่านต่อ...
  Thu, 09 Jul 2015 07:07:04 +0000 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่มีพัฒนาการ หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Thu, 09 Jul 2015 07:00:55 +0000 แจ้งงบประมาณการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Thu, 11 Jun 2015 06:49:04 +0000 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยระบบการทดสอบออนไลน์ (Online Testing System : OTS) หนังสือนำส่ง และบัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Mon, 25 May 2015 09:01:15 +0000 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 1. หนังสือนำส่ง 2. บัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Tue, 12 May 2015 07:49:51 +0000 ขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล GPA ระดับเขต และข้าราชการครูทะเบียนวัดและประเมินผลที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูล GPA ระดับจังหวัดในการเดินทางไปร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น โฮเต็ล จ.ชลบุรี 1. หนังสือนำส่ง 2. บัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Mon, 11 May 2015 07:02:38 +0000 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. หนังสือนำส่ง 2. บัญชีจัดสรร อ่านต่อ...
  Mon, 23 Mar 2015 03:24:44 +0000 แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) 1. หนังสือนำงบเงินอุดหนุน 2. สรุปจัดสรรรายเขต 3. บัญชีจัดสรรรายโรง อ่านต่อ...

Notice: Trying to get property of non-object in /WWW/obec.plan4/application/controllers/IndexController.php on line 16

Warning: DOMDocument::load(http://www.obec.go.th/feed/headline.rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /WWW/obec.plan4/application/controllers/IndexController.php on line 47

Warning: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.obec.go.th/feed/headline.rss" in /WWW/obec.plan4/application/controllers/IndexController.php on line 47